ArnoldBlack2_threemen | 437 Squadron Photo Gallery

Arnold David Black, and two other squadron members, photo courtesy of Karen Black 2020.